212/2018 – Έγκριση πίστωσης, τεχνικών προδιαγραφών, καθορισμός όρων διακήρυξης, για την «Προμήθεια κάδων απορριμμάτων»

212/2018 – Έγκριση πίστωσης, τεχνικών προδιαγραφών, καθορισμός όρων διακήρυξης, για την «Προμήθεια κάδων απορριμμάτων»