236/2011 – Έγκριση πίστωσης, τεχνικών προδιαγραφών, καθορισμός τρόπου εκτέλεσης και των όρων διακήρυξης για την «Προμήθεια 200 κάδων απορριμμάτων»

236/2011 – Έγκριση πίστωσης, τεχνικών προδιαγραφών, καθορισμός τρόπου εκτέλεσης και των όρων διακήρυξης για την «Προμήθεια 200 κάδων απορριμμάτων»

Έγκριση πίστωσης, τεχνικών προδιαγραφών, καθορισμός τρόπου εκτέλεσης και των όρων διακήρυξης για την «Προμήθεια 200 κάδων απορριμμάτων»

AOE2362011.pdfa