036/2012 – Έγκριση πίστωσης, τεχνικών προδιαγραφών, όρων διακήρυξης και καθορισμός τρόπου εκτέλεσης για την «Προμήθεια μικροϋλικών (υδραυλικά κλπ) για τη συντήρηση σχολικών κτιρίων»

036/2012 – Έγκριση πίστωσης, τεχνικών προδιαγραφών, όρων διακήρυξης και καθορισμός τρόπου εκτέλεσης για την «Προμήθεια μικροϋλικών (υδραυλικά κλπ) για τη συντήρηση σχολικών κτιρίων»

Έγκριση πίστωσης, τεχνικών προδιαγραφών, όρων διακήρυξης και καθορισμός τρόπου εκτέλεσης για την «Προμήθεια μικροϋλικών (υδραυλικά κλπ) για τη συντήρηση σχολικών κτιρίων»

aoe0362012.pdfa