416/2012 – Έγκριση πίστωσης & τεχνικών προδιαγραφών για την «Προμήθεια εκτυπωτή για το Γραφείο Δημάρχου»