047/2013 – Έγκριση πίστωσης, τεχνικών προδιαγραφών για την «Συντήρηση και επισκευή μεταφορικών μέσων» και καθορισμός όρων διακήρυξης και τρόπου εκτέλεσης