117/2013 – Έγκριση πίστωσης, τεχνικών προδιαγραφών για την «Προμήθεια και εγκατάσταση εξοπλισμού ενίσχυσης των κιβωτίων ηλεκτρικής διανομής (πίλλαρ)»