218/2015 – Έγκριση πίστωσης, τεχνικών προδιαγραφών και καθορισμός όρων διακήρυξης για την «Προμήθεια εργαλείων και αναλωσίμων ειδών για τα συνεργεία του Δήμου»

218/2015 – Έγκριση πίστωσης, τεχνικών προδιαγραφών και καθορισμός όρων διακήρυξης για την «Προμήθεια εργαλείων και αναλωσίμων ειδών για τα συνεργεία του Δήμου»