398/2015 – Έγκριση πίστωσης, τεχνικών προδιαγραφών, για την «Προμήθεια καυσίμων και λιπαντικών έτους 2016» και καθορισμός όρων διακήρυξης και τρόπου εκτέλεσης

398/2015 – Έγκριση πίστωσης, τεχνικών προδιαγραφών, για την «Προμήθεια καυσίμων και λιπαντικών έτους 2016» και καθορισμός όρων διακήρυξης και τρόπου εκτέλεσης