184/2018 – Έγκριση πίστωσης, τεχνικών προδιαγραφών , καθορισμός των όρων διακήρυξης και τρόπου εκτέλεσης για την «Προμήθεια φαρμακευτικού και υγειονομικού υλικού για τις ανάγκες των Υπηρεσιών του Δήμου Ιλίου»

184/2018 – Έγκριση πίστωσης, τεχνικών προδιαγραφών , καθορισμός των όρων διακήρυξης και τρόπου εκτέλεσης για την «Προμήθεια φαρμακευτικού και υγειονομικού υλικού για τις ανάγκες των Υπηρεσιών του Δήμου Ιλίου»