330/2016 – Έγκριση πίστωσης , τεχνικών προδιαγραφών και καθορισμός όρων διακήρυξης για την «Προμήθεια γραφικής ύλης και φωτοαντιγραφικού χαρτιού για τις ανάγκες των υπηρεσιών του Δήμου Ιλίου»

330/2016 – Έγκριση πίστωσης , τεχνικών προδιαγραφών και καθορισμός όρων διακήρυξης για την «Προμήθεια γραφικής ύλης και φωτοαντιγραφικού χαρτιού για τις ανάγκες των υπηρεσιών του Δήμου Ιλίου»