286/2016 – Έγκριση πίστωσης, τεχνικών προδιαγραφών και καθορισμός όρων διακήρυξης για την «Προμήθεια αθλητικού υλικού και υλικοτεχνικού εξοπλισμού για τις ανάγκες το Αυτ. Τμήματος Αθλητισμού, Νέας Γενιάς, Παιδείας και Δια Βίου Μάθησης έτους 2016»

286/2016 – Έγκριση πίστωσης, τεχνικών προδιαγραφών και καθορισμός όρων διακήρυξης για την «Προμήθεια αθλητικού υλικού και υλικοτεχνικού εξοπλισμού για τις ανάγκες το Αυτ. Τμήματος Αθλητισμού, Νέας Γενιάς, Παιδείας και Δια Βίου Μάθησης έτους 2016»