506/2016 – Έγκριση πίστωσης, τεχνικών προδιαγραφών, καθορισμός όρων διακήρυξης και ορισμός επιτροπής αξιολόγησης για την «Προμήθεια καινούργιων αυτοκινήτων για τις ανάγκες υπηρεσιών του Δήμου»

506/2016 – Έγκριση πίστωσης, τεχνικών προδιαγραφών, καθορισμός όρων διακήρυξης και ορισμός επιτροπής αξιολόγησης για την «Προμήθεια καινούργιων αυτοκινήτων για τις ανάγκες υπηρεσιών του Δήμου»

506/2016 – Έγκριση πίστωσης, τεχνικών προδιαγραφών, καθορισμός όρων διακήρυξης και ορισμός επιτροπής αξιολόγησης για την «Προμήθεια καινούργιων αυτοκινήτων για τις ανάγκες υπηρεσιών του Δήμου»