133/2018 – Έγκριση πίστωσης, τεχνικών προδιαγραφών, καθορισμός των όρων διακήρυξης και τη συγκρότηση επιτροπής διενέργειας διαγωνισμών και αξιολόγησης υποβαλλόμενων προσφορών για την «Προμήθεια ανταλλακτικών και τακτική συντήρηση οργάνων παιδικών χαρών»

133/2018 – Έγκριση πίστωσης, τεχνικών προδιαγραφών, καθορισμός των όρων διακήρυξης και τη συγκρότηση επιτροπής διενέργειας διαγωνισμών και αξιολόγησης υποβαλλόμενων προσφορών για την «Προμήθεια ανταλλακτικών και τακτική συντήρηση οργάνων παιδικών χαρών»

133/2018 – Έγκριση πίστωσης, τεχνικών προδιαγραφών, καθορισμός των όρων διακήρυξης και τη συγκρότηση επιτροπής διενέργειας διαγωνισμών και αξιολόγησης υποβαλλόμενων προσφορών για την «Προμήθεια ανταλλακτικών και τακτική συντήρηση οργάνων παιδικών χαρών»