167/2018 – Έγκριση πίστωσης, τεχνικών προδιαγραφών , καθορισμός των όρων διακήρυξης και τρόπου εκτέλεσης για την «Προμήθεια γάλακτος εργατοτεχνικού προσωπικού Δήμου Ιλίου, έτους 2018»

167/2018 – Έγκριση πίστωσης, τεχνικών προδιαγραφών , καθορισμός των όρων διακήρυξης και τρόπου εκτέλεσης για την «Προμήθεια γάλακτος εργατοτεχνικού προσωπικού Δήμου Ιλίου, έτους 2018»