320/2013 – Έγκριση πίστωσης, όρων διακήρυξης, τεχνικών προδιαγραφών και καθορισμού του τρόπου εκτέλεσης για την «Προμήθεια γάλακτος εργατοτεχνικού προσωπικού του Δήμου περιόδου 2014»

320/2013 – Έγκριση πίστωσης, όρων διακήρυξης, τεχνικών προδιαγραφών και καθορισμού του τρόπου εκτέλεσης για την «Προμήθεια γάλακτος εργατοτεχνικού προσωπικού του Δήμου περιόδου 2014»