309/2018 – Έγκριση παράτασης της οριζόμενης προθεσμίας της σύμβασης σχετικά με τις «Ηλεκτρονικές Υπηρεσίες άμεσης ενημέρωσης και πληροφόρησης»

309/2018 – Έγκριση παράτασης της οριζόμενης προθεσμίας της σύμβασης σχετικά με τις «Ηλεκτρονικές Υπηρεσίες άμεσης ενημέρωσης και πληροφόρησης»