381/2017 – Έγκριση παράτασης των οριζόμενων προθεσμιών συμβάσεων προμηθειών του Δήμου

381/2017 – Έγκριση παράτασης των οριζόμενων προθεσμιών συμβάσεων προμηθειών του Δήμου