310/2013 – Έγκριση ποσού 1.110,00 € για δαπάνη παραβόλου που αφορά την ενημέρωση της άδειας οδήγησης για την επιτυχή παρακολούθηση περιοδικής κατάρτισης των οδηγών του Δήμου Ιλίου

310/2013 – Έγκριση ποσού 1.110,00 € για δαπάνη παραβόλου που αφορά την ενημέρωση της άδειας οδήγησης για την επιτυχή παρακολούθηση περιοδικής κατάρτισης των οδηγών του Δήμου Ιλίου