192/2018 – Έγκριση πρακτικού αξιολόγησης δικαιολογητικών κατακύρωσης της επιτροπής διενέργειας που αφορά τον συνοπτικό διαγωνισμό για την «Μίσθωση μηχανημάτων για διαμορφώσεις χώρων»

192/2018 – Έγκριση πρακτικού αξιολόγησης δικαιολογητικών κατακύρωσης της επιτροπής διενέργειας που αφορά τον συνοπτικό διαγωνισμό για την «Μίσθωση μηχανημάτων για διαμορφώσεις χώρων»