105/2015 – Έγκριση πρακτικού δημοπρασίας της επιτροπής διενέργειας του διαγωνισμού για την υπηρεσία «Συντήρηση και τεχνική υποστήριξη προγραμμάτων των Υπηρεσιών του Δήμου»

105/2015 – Έγκριση πρακτικού δημοπρασίας της επιτροπής διενέργειας του διαγωνισμού για την υπηρεσία «Συντήρηση και τεχνική υποστήριξη προγραμμάτων των Υπηρεσιών του Δήμου»