095/2016 – Έγκριση Πρακτικού Δημοπρασίας της επιτροπής διενέργειας του διαγωνισμού για την υπηρεσία «Συντήρηση και Τεχνική Υποστήριξη προγραμμάτων των Υπηρεσιών του Δήμου» για τις ομάδες Γ,Δ,Ε,Ζ,Θ

095/2016 – Έγκριση Πρακτικού Δημοπρασίας της επιτροπής διενέργειας του διαγωνισμού για την υπηρεσία «Συντήρηση και Τεχνική Υποστήριξη προγραμμάτων των Υπηρεσιών του Δήμου» για τις ομάδες Γ,Δ,Ε,Ζ,Θ