357/2012 – Έγκριση πρακτικού δημοπρασίας της επιτροπής διενέργειας του διαγωνισμού για την «Προμήθεια συστημάτων υπογειοποίησης απορριμμάτων»

357/2012 – Έγκριση πρακτικού δημοπρασίας της επιτροπής διενέργειας του διαγωνισμού για την «Προμήθεια συστημάτων υπογειοποίησης απορριμμάτων»