358/2012 – Έγκριση πρακτικού δημοπρασίας της επιτροπής διενέργειας του διαγωνισμού για την «Προμήθεια 200 κάδων απορριμμάτων»