359/2012 – Έγκριση πρακτικού δημοπρασίας της επιτροπής διενέργειας του διαγωνισμού που αφορά την εργασία «Συντήρηση και επισκευή μεταφορικών μέσων» (πρόχειρος διαγωνισμός)

359/2012 – Έγκριση πρακτικού δημοπρασίας της επιτροπής διενέργειας του διαγωνισμού που αφορά την εργασία «Συντήρηση και επισκευή μεταφορικών μέσων» (πρόχειρος διαγωνισμός)