195/2013 – Έγκριση πρακτικού δημοπρασίας της επιτροπής διενέργειας του διαγωνισμού για τον «Καθαρισμό – απολύμανση φρεατίων υδροσυλλογής και δικτύου ομβρίων»