168/2018 – Έγκριση πρακτικού δικαιολογητικών κατακύρωσης της επιτροπής διενέργειας και κατακύρωση του συνοπτικού διαγωνισμού για την «Προμήθεια γραφικής ύλης και φωτοαντιγραφικού χαρτιού για τις ανάγκες των υπηρεσιών του Δήμου Ιλίου ως προς τις ομάδες 2 & 4» Αφορά την 4η ομάδα «Προμήθεια σφραγίδων για τις Υπηρεσίες του Δήμου Ιλίου»

168/2018 – Έγκριση πρακτικού δικαιολογητικών κατακύρωσης της επιτροπής διενέργειας και κατακύρωση του συνοπτικού διαγωνισμού για την «Προμήθεια γραφικής ύλης και φωτοαντιγραφικού χαρτιού για τις ανάγκες των υπηρεσιών του Δήμου Ιλίου ως προς τις ομάδες 2 & 4» Αφορά την 4η ομάδα «Προμήθεια σφραγίδων για τις Υπηρεσίες του Δήμου Ιλίου»

168/2018 – Έγκριση πρακτικού δικαιολογητικών κατακύρωσης της επιτροπής διενέργειας και κατακύρωση του συνοπτικού διαγωνισμού για την «Προμήθεια γραφικής ύλης και φωτοαντιγραφικού χαρτιού για τις ανάγκες των υπηρεσιών του Δήμου Ιλίου ως προς τις ομάδες 2 & 4» Αφορά την 4η ομάδα «Προμήθεια σφραγίδων για τις Υπηρεσίες του Δήμου Ιλίου»