139/2019 – Έγκριση πρακτικού δικαιολογητικών κατακύρωσης της επιτροπής διενέργειας και κατακύρωση του ανοιχτού ηλεκτρονικού διαγωνισμού για την υπηρεσία «Μεταφορές μελών των Κ.Α.Π.Η. και αθλούμενων του Δήμου Ιλίου»

139/2019 – Έγκριση πρακτικού δικαιολογητικών κατακύρωσης της επιτροπής διενέργειας και κατακύρωση του ανοιχτού ηλεκτρονικού διαγωνισμού για την υπηρεσία «Μεταφορές μελών των Κ.Α.Π.Η. και αθλούμενων του Δήμου Ιλίου»