184/2019 – Έγκριση πρακτικού δικαιολογητικών κατακύρωσης της επιτροπής διενέργειας και κατακύρωση του ανοιχτού ηλεκτρονικού διαγωνισμού για την «Συντήρηση & Επισκευή μεταφορικών μέσων για τα έτη 2020-2021-2022»

184/2019 – Έγκριση πρακτικού δικαιολογητικών κατακύρωσης της επιτροπής διενέργειας και κατακύρωση του ανοιχτού ηλεκτρονικού διαγωνισμού για την «Συντήρηση & Επισκευή μεταφορικών μέσων για τα έτη 2020-2021-2022»