437/2015 – Έγκριση πρακτικού της αρμόδιας επιτροπής αξιολόγησης που αφορά τον διαγωνισμό για την «Προμήθεια Συστήματος Διαχείρισης Στόλου Οχημάτων Δήμου Ιλίου»

437/2015 – Έγκριση πρακτικού της αρμόδιας επιτροπής αξιολόγησης που αφορά τον διαγωνισμό για την «Προμήθεια Συστήματος Διαχείρισης Στόλου Οχημάτων Δήμου Ιλίου»