Έγκριση πρακτικού της επιτροπής αξιολόγησης και οικονομικών προσφορών, που αφορούν τον ηλεκτρονικό διαγωνισμό, για την υπηρεσία: «Μεταφορές μελών των Κ.Α.Π.Η., αθλουμένων σε αθλητικές δραστηριότητες και μελών πολιτιστικών δραστηριοτήτων, για το έτος 2015 »

Έγκριση πρακτικού της επιτροπής αξιολόγησης και οικονομικών προσφορών, που αφορούν τον ηλεκτρονικό διαγωνισμό, για την υπηρεσία: «Μεταφορές μελών των Κ.Α.Π.Η., αθλουμένων σε αθλητικές δραστηριότητες και μελών πολιτιστικών δραστηριοτήτων, για το έτος 2015 »

Έγκριση πρακτικού της επιτροπής αξιολόγησης και οικονομικών προσφορών, που αφορούν τον ηλεκτρονικό διαγωνισμό, για την υπηρεσία: «Μεταφορές μελών των Κ.Α.Π.Η., αθλουμένων σε αθλητικές δραστηριότητες και μελών πολιτιστικών δραστηριοτήτων, για το έτος 2015 »