202/2018 – Έγκριση πρακτικού της επιτροπής διενέργειας του συνοπτικού διαγωνισμού για την «Προμήθεια υλικών συντήρησης πρασίνου ΚΜ Π:62/18»