167/2016 – Έγκριση Πρακτικού της επιτροπής διενέργειας του διαγωνισμού για την «Προμήθεια εποχιακών φυτών».

167/2016 – Έγκριση Πρακτικού της επιτροπής διενέργειας του διαγωνισμού για την «Προμήθεια εποχιακών φυτών».