166/2016 – Έγκριση Πρακτικού της επιτροπής διενέργειας του διαγωνισμού για την υπηρεσία «Συντήρηση καθαρισμός δικτύου αποχέτευσης».

166/2016 – Έγκριση Πρακτικού της επιτροπής διενέργειας του διαγωνισμού για την υπηρεσία «Συντήρηση καθαρισμός δικτύου αποχέτευσης».