186/2018 – Έγκριση πρακτικού της Επιτροπής Διενέργειας του συνοπτικού διαγωνισμού για την «Προμήθεια ανταλλακτικών και συντήρηση οργάνων παιδικών χαρών»

186/2018 – Έγκριση πρακτικού της Επιτροπής Διενέργειας του συνοπτικού διαγωνισμού για την «Προμήθεια ανταλλακτικών και συντήρηση οργάνων παιδικών χαρών»