094/2019 – Έγκριση πρακτικού της επιτροπής διενέργειας και κατακύρωση του συνοπτικού διαγωνισμού για την «Προμήθεια ελαστικών για τα οχήματα του Δήμου έτους 2019»

094/2019 – Έγκριση πρακτικού της επιτροπής διενέργειας και κατακύρωση του συνοπτικού διαγωνισμού για την «Προμήθεια ελαστικών για τα οχήματα του Δήμου έτους 2019»