500/2016 – Έγκριση πρακτικού της επιτροπής διενέργειας του Συνοπτικού διαγωνισμού για την «Προμήθεια ηλεκτρολογικού υλικού για τις ανάγκες του Δήμου»

500/2016 – Έγκριση πρακτικού της επιτροπής διενέργειας του Συνοπτικού διαγωνισμού για την «Προμήθεια ηλεκτρολογικού υλικού για τις ανάγκες του Δήμου»