178/2019 – Έγκριση πρακτικού της επιτροπής διενέργειας του συνοπτικού διαγωνισμού για τη «Μίσθωση μηχανημάτων για διαμορφώσεις χώρων»

178/2019 – Έγκριση πρακτικού της επιτροπής διενέργειας του συνοπτικού διαγωνισμού για τη «Μίσθωση μηχανημάτων για διαμορφώσεις χώρων»