525/2016 – Έγκριση πρακτικού της επιτροπής διενέργειας του Συνοπτικού διαγωνισμού που αφορά την «Προμήθεια Δένδρων – Θάμνων»