488/2016 – Έγκριση πρακτικού της επιτροπής διενέργειας του Συνοπτικού διαγωνισμού για την υπηρεσία «Ιατρικές εξετάσεις του προσωπικού του Δήμου Ιλίου»

488/2016 – Έγκριση πρακτικού της επιτροπής διενέργειας του Συνοπτικού διαγωνισμού για την υπηρεσία «Ιατρικές εξετάσεις του προσωπικού του Δήμου Ιλίου»