162/2019 – Έγκριση πρακτικών αξιολόγησης και ανάδειξη προσωρινού αναδόχου για την «Προμήθεια ειδών για εκδηλώσεις των υπηρεσιών του Δήμου Ιλίου»

162/2019 – Έγκριση πρακτικών αξιολόγησης και ανάδειξη προσωρινού αναδόχου για την «Προμήθεια ειδών για εκδηλώσεις των υπηρεσιών του Δήμου Ιλίου»