127/2019 – Έγκριση πρακτικών αξιολόγησης και την ανάδειξη προσωρινού αναδόχου για την «Προμήθεια εργαλείων και αναλωσίμων ειδών για την κάλυψη αναγκών των συνεργείων του Δήμου»

127/2019 – Έγκριση πρακτικών αξιολόγησης και την ανάδειξη προσωρινού αναδόχου για την «Προμήθεια εργαλείων και αναλωσίμων ειδών για την κάλυψη αναγκών των συνεργείων του Δήμου»