324/2018 – Έγκριση πρακτικών δικαιολογητικών κατακύρωσης της επιτροπής διενέργειας και κατακύρωση του συνοπτικού διαγωνισμού για την υπηρεσία «Καθαρισμός – Απολύμανση – Μυοκτονία – Απεντόμωση Φρεατίων υδροσυλλογής δικτύου ομβρίων και κτιρίων του Δήμου»

324/2018 – Έγκριση πρακτικών δικαιολογητικών κατακύρωσης της επιτροπής διενέργειας και κατακύρωση του συνοπτικού διαγωνισμού για την υπηρεσία «Καθαρισμός – Απολύμανση – Μυοκτονία – Απεντόμωση Φρεατίων υδροσυλλογής δικτύου ομβρίων και κτιρίων του Δήμου»

324/2018 – Έγκριση πρακτικών δικαιολογητικών κατακύρωσης της επιτροπής διενέργειας και κατακύρωση του συνοπτικού διαγωνισμού για την υπηρεσία «Καθαρισμός – Απολύμανση – Μυοκτονία – Απεντόμωση Φρεατίων υδροσυλλογής δικτύου ομβρίων και κτιρίων του Δήμου»