331/2018 – Έγκριση πρακτικών δικαιολογητικών κατακύρωσης της επιτροπής διενέργειας του συνοπτικού διαγωνισμού για την «Προμήθεια υλικών αυτόματου ποτίσματος»

331/2018 – Έγκριση πρακτικών δικαιολογητικών κατακύρωσης της επιτροπής διενέργειας του συνοπτικού διαγωνισμού για την «Προμήθεια υλικών αυτόματου ποτίσματος»