220/2018 – Έγκριση πρακτικών δικαιολογητικών κατακύρωσης της επιτροπής διενέργειας διαγωνισμού για την «Προμήθεια ανταλλακτικών και τακτική συντήρηση οργάνων παιδικών χαρών»

220/2018 – Έγκριση πρακτικών δικαιολογητικών κατακύρωσης της επιτροπής διενέργειας διαγωνισμού για την «Προμήθεια ανταλλακτικών και τακτική συντήρηση οργάνων παιδικών χαρών»