379/2018 – Έγκριση πρακτικών και την ανάδειξη προσωρινού αναδόχου για την «Προμήθεια και εγκατάσταση εξαρτημάτων για την αποκατάσταση της λειτουργίας των κολυμβητικών δεξαμενών του Ε.Κ.Α.»