033/2019 – Έγκριση πρακτικών και την ανάδειξη προσωρινού αναδόχου για την «Προμήθεια και εγκατάσταση εξαρτημάτων για την αποκατάσταση της λειτουργίας των κολυμβητικών δεξαμενών ΕΚΜΑΘΗΣΗΣ & ΘΕΡΑΠΕΙΑΣ του Ε.Κ.Α.», προκειμένου να επισπευτούν οι διαδικασίες ολοκλήρωσης των εργασιών για το συγκεκριμένο έργο, καθ’ όσον είναι σε εξέλιξη ο διαγωνισμός.

033/2019 – Έγκριση πρακτικών και την ανάδειξη προσωρινού αναδόχου για την «Προμήθεια και εγκατάσταση εξαρτημάτων για την αποκατάσταση της λειτουργίας των κολυμβητικών δεξαμενών ΕΚΜΑΘΗΣΗΣ & ΘΕΡΑΠΕΙΑΣ του Ε.Κ.Α.», προκειμένου να επισπευτούν οι διαδικασίες ολοκλήρωσης των εργασιών για το συγκεκριμένο έργο, καθ’ όσον είναι σε εξέλιξη ο διαγωνισμός.

033/2019 – Έγκριση πρακτικών και την ανάδειξη προσωρινού αναδόχου για την «Προμήθεια και εγκατάσταση εξαρτημάτων για την αποκατάσταση της λειτουργίας των κολυμβητικών δεξαμενών ΕΚΜΑΘΗΣΗΣ & ΘΕΡΑΠΕΙΑΣ του Ε.Κ.Α.», προκειμένου να επισπευτούν οι διαδικασίες ολοκλήρωσης των εργασιών για το συγκεκριμένο έργο, καθ’ όσον είναι σε εξέλιξη ο διαγωνισμός.