381/2018 – Έγκριση πρακτικών και την ανάδειξη προσωρινού αναδόχου για την «Προμήθεια γάλακτος εργατοτεχνικού προσωπικού των Υπηρεσιών και Νομικών Προσώπων του Δήμου Ιλίου, έτους 2019»

381/2018 – Έγκριση πρακτικών και την ανάδειξη προσωρινού αναδόχου για την «Προμήθεια γάλακτος εργατοτεχνικού προσωπικού των Υπηρεσιών και Νομικών Προσώπων του Δήμου Ιλίου, έτους 2019»