284/2018 – Έγκριση πρακτικών της επιτροπής διενέργειας του ανοιχτού ηλεκτρονικού διαγωνισμού για την «Προμήθεια ειδών για τις εκδηλώσεις των Υπηρεσιών του Δήμου Ιλίου»

284/2018 – Έγκριση πρακτικών της επιτροπής διενέργειας του ανοιχτού ηλεκτρονικού διαγωνισμού για την «Προμήθεια ειδών για τις εκδηλώσεις των Υπηρεσιών του Δήμου Ιλίου»