315/2018 – Έγκριση πρακτικών της επιτροπής διενέργειας του ανοιχτού διαγωνισμού για την «Προμήθεια ηλεκτρολογικού υλικού για τις ανάγκες του Δήμου»