225/2019 – Έγκριση πρακτικών της επιτροπής διενέργειας ανοιχτού διαγωνισμού άνω των ορίων για την επαναδιακήρυξη της: «Συντήρηση & επισκευή μεταφορικών μέσων για τα έτη 2020-2021-2022».(Ομάδες 1,4,7,8,9,10 και 11)

225/2019 – Έγκριση πρακτικών της επιτροπής διενέργειας ανοιχτού διαγωνισμού άνω των ορίων για την επαναδιακήρυξη της: «Συντήρηση & επισκευή μεταφορικών μέσων για τα έτη 2020-2021-2022».(Ομάδες 1,4,7,8,9,10 και 11)